Ubuntu 12.04 下设置 MySql 中文编码

最近一段时间学习 Building Blog with Django,却一直没解决 MySql 中文编码问题。然而,昨晚折腾了几个小时,问题得以解决...     阅读全文
Mutse Young's avatar
Mutse Young 9月 06, 2012

Build Kugou Online Music Player With Webkit

kugou git repo:     阅读全文
Mutse Young's avatar
Mutse Young 8月 27, 2012

Ubuntu 12.04 开发环境搭建

    阅读全文
Mutse Young's avatar
Mutse Young 8月 26, 2012

歪歪一二事

壬辰四月廿九,夜,与小狐歌之,歌曰,归去来兮,幸甚哉。邻人闻之,遂怒斥,乃止。     阅读全文
Mutse Young's avatar
Mutse Young 6月 15, 2012

西湖金陵游.序

三月,辞岭南,归家,闲暇无事。四月游于杭州、金陵两地,遂作此文以记之。     阅读全文
Mutse Young's avatar
Mutse Young 5月 13, 2012

某公司的笔试题

某公司的笔试题:输入任意一个整数,判断其是否是对称数。如121、12321即为对称数。要求不能将整数转成字符串进行处理。     阅读全文
Mutse Young's avatar
Mutse Young 3月 04, 2012

悟.爱情

爱情,无非是在彼此心中找到住所而已,让两颗心不再漂泊。 世间往往是,自己喜欢的人,心中却没有自己的住所; 而喜欢自己的人,在自己...     阅读全文
Mutse Young's avatar
Mutse Young 12月 26, 2011

Shoes-A cross-platform Windowing Applikit

见于     阅读全文
Mutse Young's avatar
Mutse Young 8月 05, 2011

在 GTK 构件中使用 Python VTE 库嵌入虚拟终端[译]

原文:     阅读全文
Mutse Young's avatar
Mutse Young 7月 10, 2011

Howto Generate pyc from a Python Program

In this post, I will give you an example to demonstrates how to generate a...     阅读全文
Mutse Young's avatar
Mutse Young 6月 16, 2011